Vi vill uppmärksamma dig på att EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning - GDPR (General Data Protection Regulation) - som ersätter vår personuppgiftslag . Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018, och omfattar även ideella föreningar. För dig som medlem i Vinir innebär det inga direkta förändringar. Du kommer få information och erbjudanden från Vinir precis som vanligt. Vi har dock uppdaterat och förtydligat informationen om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

Ta en stund och läs igenom den uppdaterade informationen som börjar gälla den 25 maj 2018. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem i Vinir, men om du av någon anledning inte längre önskar vara medlem kan du när som helst meddela oss detta.

Om medlemskapet

Vinir Islandshästförening är en ideell förening. Varje medlem betalar en avgift för olika typer av medlemskap (se hemsidan). En del av medlemsavgiften går till SIF (Svenska Islandshäst Förbundet), som ansvarar för alla islandshästföreningar i Sverige.

Som medlem i Vinir och SIF får du bl a detta:

  • Möjlighet att deltaga i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, som tex studiecirklar, videokvällar och föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningar för diverse tränare
  • Möjlighet att tävla
  • Delta vid vårt Klubbmästerskap
  • Tidningen Islandshästen ca 8 ggr/år
  • Inloggning i World Fengur
  • Rabatt hos Agria
  • Kollektivförsäkring.

För att vara medlem behöver du lämna ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för registrering i föreningen, samt betala in din medlemsavgift. För att försäkra dig om att få all information och alla erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för ett medlemskap.

Vi har även en hemsida (www.vinir.se) och en Facebookgrupp (Vinir Islandshästförening) som används för att lägga ut information.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i Vinir lagras de uppgifter du lämnar i Vinirs medlemsregister, som i sin tur är en del av Svenska Islandshästförbundets, och i förlängningen Riksidrottsförbundets, register. Medlemsuppgifterna lagras i Idrott On Line (IOL).

I o med att personnummer registreras så söker IOL fram folkbokföringsadressen. Du som medlem kan själv bestämma om det ska vara synligt för övriga i föreningen, eller inte.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta ditt medlemskap, se kontaktuppgifter till Vinir på hemsidan.

Vinir kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem. Vinir har infört rutiner för att hålla dina personuppgifter aktuella och för att gallra inaktuella personuppgifter, t.ex. uppdateras dina personuppgifter kontinuerligt under ett år. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas senast inom ett år efter uppsägningen. Om du inte betalar medlemsavgiften kommer ditt medlemskap att avslutas och dina personuppgifter kommer då att raderas enligt ovanstående.

Dina val

Du kan när som helst avaktivera dig för utskick via en enskild kanal och återkalla ditt samtycke. Du kan även kontakta någon i Vinirs styrelse alternativt medlemsadministratören per telefon för att anmäla detta.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Vinir behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande Vinirs behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till någon i Vinirs styrelse eller medlemsadministratören, se kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i föreningen gäller ett kalenderår i taget. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas

Vinir är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Vinir är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Vinir varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Vinir Islandshästförening

Orgnr: 802492-4121

www.vinir.se